AKTUALNE PROJEKTY

Opracowanie szkoleń dla gmin w zakresie zrównoważonej gospodarki odpadami, Opracowanie Kursów Zrównoważonej Gospodarki Odpadami

Numer umowy: 2021-1-PL01-KA220-VET-000030417

Akronim projektu: ENCOURAGE

Program: Erasmus+, akcja kluczowa 2: Partnerstwa współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego

Okres realizacji: 01.01.2022 – 31.12.2023

Kwota dofinansowania: 336 380,00 EUR.

Celem projektu jest edukacja grup docelowych: przedstawicieli wydziałów gospodarki odpadami i ochrony środowiska w gminach, uczniów/studentów szkół zawodowych/nauczycieli/trenerów oraz osób decyzyjnych w szkołach w obszarze zrównoważonej gospodarki odpadami zgodnie z polityką krajową i unijną, a w dłuższej perspektywie przyczynienie się do rozwoju gospodarki odpadami zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej.

Konsorcjum projektu:
1. Lider projektu Contentplus.pl sp. z o. o. – POLSKA
2. Partner – PRIVATE SCIENTIFIC INSTITUTION, INSTITUTE FOR RESEARCH IN ENVIRONMENT, CIVIL ENGINEERING AND ENERGY, SKOPJE – REPUBLIKA PÓŁNOCNEJ MACEDONII
3. Partner – Znanstveno raziskovalno sredisce Bistra Ptuj – SŁOWIENIA
4. Patner – Stowarzyszenie na rzecz innowacji i edukacji – POLSKA
5. Partner – CREATIVE THINKING DEVELOPMENT – GRECJA
6. EDITC LIMITED – CYPR

Nazwa Narodowej Agencji: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

logotyp frse i erasmus+

Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów – II etap (DUZ II) - obszar IX branża ogrodnicza, rolno-hodowlana i leśna

Tytuł projektu: „Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów – II etap (DUZ II) – obszar IX branża ogrodnicza, rolno-hodowlana i leśna” nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.15.00-00-1010/21-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.15: Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Celem głównym projektu jest opracowanie w okresie od 01.10.2021 do 31.05.2023 dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie 11 zawodów szkolnictwa branżowego (branża ogrodnicza, rolno-hodowlana i leśna), dla których określone zostaną efekty kształcenia i kryteria weryfikacji tych efektów, wraz z 24 programami ich nauczania we współpracy z pięcioma pracodawcami.

Wartość projektu / dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 174 800,00 zł / 990 121,44 zł

Okres realizacji: od 2021-10-01 do 2023-05-31

Nazwa Beneficjenta:

CONTENTPLUS.PL Sp. z o.o. – Partner Wiodący
Stowarzyszenie na rzecz innowacji i Edukacji – Partner

„Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny”

UE

Stworzenie e-materiałów do kształcenia zawodowego dla Obszaru VI – e-materiały dla branży: górniczo-wiertniczej, metalurgicznej

Tytuł projektu: „Stworzenie e-materiałów do kształcenia zawodowego dla Obszaru VI – e-materiały dla branży: górniczo-wiertniczej, metalurgicznej” nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.15.00-00-3056/20-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.15: Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia zawodowego w obszarze branż: górniczo-wiertniczej i metalurgicznej, w oparciu o multimedialne e-materiały dydaktyczne stworzone w okresie od I.2021 do VIII.2022, udostępnione na ogólnopolskim, dostępnym bezpłatnie portalu epodreczniki.pl.

Wartość projektu / dofinansowanie z Unii Europejskiej: 11 045 419,00 zł

Okres realizacji: od 01.01.2021 do 31.08.2022

Nazwa Beneficjenta:

GroMar Sp. z o.o. – Partner Wiodący
CONTENTPLUS.PL Sp. z o.o. – Partner 1
Eduexpert Sp. z o.o. – Partner 2
Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu – Partner 3

„Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny”

UE

E-materiały do kształcenia zawodowego: obszar III – e-materiały dla branży: handlowej, ekonomiczno-administracyjnej

Tytuł projektu: „E-materiały do kształcenia zawodowego: obszar III – e-materiały dla branży: handlowej, ekonomiczno-administracyjnej” nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.15.00-00-3013/20-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.15: Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Celem głównym projektu jest opracowanie i upowszechnienie 34 e-materiałów do kształcenia zawodowego w okresie od 01.01.2021 do 31.08.2022 w zakresie zawodów (kwalifikacji) reprezentujących branżę handlową oraz ekonomiczno-administracyjną, w tym dostosowanie do standardu WCAG 2.1.

Wartość projektu / dofinansowanie z Unii Europejskiej: 4 679 350,00 zł

Okres realizacji: od 01.01.2021 do 31.08.2022

Nazwa Beneficjenta:

Eduexpert Sp. z o.o. – Partner Wiodący
CONTENTPLUS.PL Sp. z o.o. – Partner 1
GroMar Sp. z o.o. – Partner 2
Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu – Partner 3

„Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny”

UE

Opracowanie e-materiałów dydaktycznych z języka hiszpańskiego II (szkoła podstawowa klasy VII – VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum) - obszar V

Tytuł projektu: „Opracowanie e-materiałów dydaktycznych z języka hiszpańskiego II (szkoła podstawowa klasy VII – VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum) – obszar V” nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-9035/20-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty

Celem głównym projektu jest opracowanie w okresie od 01.03.2021 do 31.10.2022, 400 e-materiałów dydaktycznych z języka hiszpańskiego II (obszar V), w tym 120 do szkoły podstawowej klasy VII-VIII i 280 do szkoły ponadpodstawowej: liceum/technikum oraz dostosowanie do standardu WCAG 2.1.

Wartość projektu / dofinansowanie z Unii Europejskiej: 5 364 700,00 zł

Okres realizacji: od 01.03.2021 do 31.10.2022

Nazwa Beneficjenta:

Eduexpert Sp. z o.o. – Partner Wiodący
CONTENTPLUS.PL Sp. z o.o. – Partner 1
GroMar Sp. z o.o. – Partner 2
LPE Sp. z o.o. – Partner 3

„Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny”

UE

Opracowanie i aktualizacja e-materiałów dydaktycznych do edukacji wczesnoszkolnej - obszar VI

Tytuł projektu: „Opracowanie i aktualizacja e-materiałów dydaktycznych do edukacji wczesnoszkolnej – obszar VI” nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-4034/20-01 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty

Celem głównym projektu jest opracowanie w okresie od 01.01.2021 do 31.08.2022, 222 e-materiałów dydaktycznych z edukacji wczesnoszkolnej (obszar VI) oraz aktualizacja 502 istniejących e-materiałów dydaktycznych, w tym dostosowanie do standardu WCAG 2.1.

Wartość projektu / dofinansowanie z Unii Europejskiej: 5 231 350,00 zł

Okres realizacji: od 01.01.2021 do 31.08.2022

Nazwa Beneficjenta:

Eduexpert Sp. z o.o. – Partner Wiodący
CONTENTPLUS.PL Sp. z o.o. – Partner 1
GroMar Sp. z o.o. – Partner 2

„Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny”

UE

Opracowanie e-materiałów dydaktycznych dla Obszaru III – Język francuski II (szkoła podstawowa klasy VII – VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum)

Tytuł projektu: „Opracowanie e-materiałów dydaktycznych dla Obszaru III – Język francuski II (szkoła podstawowa klasy VII – VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum)” nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-9056/20-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty

Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania przez szkoły i placówki zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia w obszarze nauki języka francuskiego w oparciu o 400 nowoczesnych, otwartych e-materiałów dydaktycznych, stworzonych w okresie od I.2021 do VIII.2022.

Wartość projektu/dofinansowanie: 5 358 518,00 PLN
– ze środków europejskich: 4 516 158,97 PLN
– ze środków dotacji celowej: 842 359,03 PLN

Okres realizacji: od 01.01.2021 do 31.08.2022

Nazwa Beneficjenta:

GroMar Sp. z o.o. – Partner Wiodący
CONTENTPLUS.PL Sp. z o.o. – Partner 1
Eduexpert Sp. z o.o. – Partner 2
LPE Sp. z o.o. – Partner 3

„Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny”

UE

Opracowanie e-materiałów dydaktycznych dla Obszaru I – Język angielski I (szkoła podstawowa: klasy I –III i klasy IV – VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum w zakresie podstawowym I rozszerzonym)

Tytuł projektu: „Opracowanie e-materiałów dydaktycznych dla Obszaru I – Język angielski I (szkoła podstawowa: klasy I –III i klasy IV – VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum w zakresie podstawowym I rozszerzonym)” nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-9037/20-01 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty

Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania przez szkoły i placówki zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia w obszarze nauki języka angielskiego w oparciu o 937 nowoczesnych, otwartych e-materiałów dydaktycznych, stworzonych w okresie od I.2021 do VIII.2022.

Wartość projektu / dofinansowanie z Unii Europejskiej: 11 927 476,00 zł

Okres realizacji: od 01.01.2021 do 31.08.2022

Nazwa Beneficjenta:

GroMar Sp. z o.o. – Partner Wiodący
CONTENTPLUS.PL Sp. z o.o. – Partner 1
Eduexpert Sp. z o.o. – Partner 2
LPE Sp. z o.o. – Partner 3
Princeton Language Academy Iwona Święcicka Spółka komandytowa – Partner 4

„Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny”

UE

Opracowanie e-materiałów dydaktycznych dla Obszaru II – Język niemiecki I (szkoła podstawowa: klasy I – III i klasy IV – VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum w zakresie podstawowym I rozszerzonym)

Tytuł projektu: „Opracowanie e-materiałów dydaktycznych dla Obszaru II – Język niemiecki I (szkoła podstawowa: klasy I – III i klasy IV – VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum w zakresie podstawowym I rozszerzonym)” nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-9032/20-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty

Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania przez szkoły i placówki zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia w obszarze nauki języka niemieckiego w oparciu o 937 nowoczesnych, otwartych e-materiałów dydaktycznych, stworzonych w okresie od I.2021 do VIII.2022.

Wartość projektu / dofinansowanie 11 927 476,00 zł z następujących źródeł:
– ze środków europejskich: 10 052 476,77 PLN
– ze środków dotacji celowej 1 874 999,23 PLN

Okres realizacji: od 01.01.2021 do 31.08.2022

Nazwa Beneficjenta:

CONTENTPLUS.PL Sp. z o.o. – Partner Wiodący
GroMar Sp. z o.o. – Partner 1
Eduexpert Sp. z o.o. – Partner 2
LPE Sp. z o.o. – Partner 3

„Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny”

UE

Opracowanie i upowszechnienie e-materiałów do kształcenia zawodowego dla obszaru XI – e-materiały dla branży: ogrodniczej, rolno-hodowlanej i leśnej

Tytuł projektu: „Opracowanie i upowszechnienie e-materiałów do kształcenia zawodowego dla obszaru XI – e-materiały dla branży: ogrodniczej, rolno-hodowlanej i leśnej” nr umowy dofinansowanie UDA-POWR.02.15.00-00-3018/20-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.15: Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Celem głównym projektu jest opracowanie i upowszechnienie 72 e-materiałów do kształcenia zawodowego w okresie od 01.01.2021 do 31.03.2023 zakresie zawodów (kwalifikacji) reprezentujących branżę ogrodniczą, rolno-hodowlaną oraz leśną, w tym dostosowanie do standardu WCAG 2.1.

Wartość projektu / dofinansowanie 11 674 080,00 zł z następujących źródeł:
– ze środków europejskich: 9 838 914,62 PLN
– ze środków dotacji celowej 1 835 165,38 PLN

Okres realizacji: od 01.01.2021 do 31.03.2023

UE

Nazwa Beneficjenta:

CONTENTPLUS.PL Sp. z o.o. – Partner Wiodący
GroMar Sp. z o.o. – Partner 1
Eduexpert Sp. z o.o. – Partner 2
Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu – Partner 3

„Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny”

UE

Opracowanie e-materiałów dydaktycznych dla Obszaru IV – fizyka, matematyka i informatyka

Tytuł projektu: „Opracowanie e-materiałów dydaktycznych dla Obszaru IV – fizyka, matematyka i informatyka” nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-4023/20-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie wykorzystania przez szkoły i placówki oświatowe zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia w obszarze fizyki, matematyki i informatyki, w oparciu o e-materiały dydaktyczne stworzone (109 nowych e-materiałów) i zaktualizowane (855 e-materiałów) w okresie od I.2021 do VIII.2022.

Wartość projektu / dofinansowanie z Unii Europejskiej: 3 011 482,00 zł

Okres realizacji: od 01.01.2021 do 31.08.2022

Nazwa Beneficjenta:

GroMar Sp. z o.o. – Partner Wiodący
CONTENTPLUS.PL Sp. z o.o. – Partner 1
Eduexpert Sp. z o.o. – Partner 2

„Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny”

UE

Opracowanie e-materiałów dydaktycznych dla Obszaru III – biologia, przyroda, chemia i geografia

Tytuł projektu: „Opracowanie e-materiałów dydaktycznych dla Obszaru III – biologia, przyroda, chemia i geografia” nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-4015/20-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania przez szkoły i placówki oświatowe zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia w obszarze biologii, przyrody, chemii i geografii, w oparciu o e-materiały dydaktyczne stworzone (217 nowych e-materiałów) i zaktualizowane (542 e-materiały) w okresie od I.2021 do VIII.2022.

Wartość projektu / dofinansowanie z Unii Europejskiej: 6 394 036,00 zł

Okres realizacji: od 01.01.2021 do 31.08.2022

Nazwa Beneficjenta:

GroMar Sp. z o.o. – Partner Wiodący
CONTENTPLUS.PL Sp. z o.o. – Partner 1
Eduexpert Sp. z o.o. – Partner 2

„Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny”

UE

Zestawy narzędzi edukacyjnych, scenariuszy lekcji i zajęć do języków obcych nowożytnych III etap edukacyjny

Tytuł projektu: „Tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych, scenariuszy lekcji i zajęć dla obszaru VI: Języki obce nowożytne III etap edukacyjny”

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty

Celem głównym projektu jest stworzenie w okresie od 01.10.2020 do 29.10.2022, 12. zestawów narzędzi edukacyjnych do języków obcych dla III etapu edukacyjnego – LO, Technikum, szkoła branżowa I i II stopnia, a także opracowanie programów nauczania do języków obcych nowożytnych: j. włoskiego, j. hiszpańskiego i j. rosyjskiego – Obszar VI.

Główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu:

 1. Opracowanie, weryfikacja, korekta i zatwierdzenie programów nauczania i poradników metodycznych wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych,
 2. Opracowanie, weryfikacja, korekta i zatwierdzenie scenariuszy interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych,
 3. Opracowanie, weryfikacja, korekta i zatwierdzenie narzędzi pomiaru dydaktycznego i narzędzi do ewaluacji kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych.

Grupa docelowa:

 • Pracownicy systemu oświaty,
 • Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,
 • Szkoły i placówki oświatowe,
 • Kuratoria oświaty,
 • Inne jednostki realizujące nadzór pedagogiczny,
 • Uczniowie (w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z niepełnosprawnościami).

Wartość projektu / dofinansowanie z Unii Europejskiej: 2 399 302,50 zł

Okres realizacji: od 01.10.2020 do 29.10.2022

Nazwa Beneficjenta:

Eduexpert Sp. z o.o. – Partner Wiodący
CONTENTPLUS.PL SP. Z O.O. – Partner

„Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny”

UE

Zestawy narzędzi edukacyjnych, scenariuszy lekcji i zajęć do języków obcych nowożytnych II etap edukacyjny”

Tytuł projektu: „Tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych, scenariuszy lekcji i zajęć dla obszaru V: Języki obce nowożytne II etap edukacyjny”

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty

Celem głównym projektu jest stworzenie w okresie od 01.10.2020 do 29.07.2022, 6 zestawów narzędzi edukacyjnych do języków obcych dla II etapu edukacyjnego: j. angielskiego, j. niemieckiego, j. francuskiego, j. włoskiego, j. hiszpańskiego i j. rosyjskiego, a także opracowanie programów nauczania do języków obcych nowożytnych: j. włoskiego, j. hiszpańskiego i j. rosyjskiego – Obszar V

Główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu:

 1. Opracowanie, weryfikacja, korekta i zatwierdzenie programów nauczania i poradników metodycznych wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych,
 2. Opracowanie, weryfikacja, korekta i zatwierdzenie scenariuszy interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych,
 3. Opracowanie, weryfikacja, korekta i zatwierdzenie narzędzi pomiaru dydaktycznego i narzędzi do ewaluacji kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych.

Grupa docelowa:

 • Pracownicy systemu oświaty,
 • Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,
 • Szkoły i placówki oświatowe,
 • Kuratoria oświaty,
 • Inne jednostki realizujące nadzór pedagogiczny,
 • Uczniowie (w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z niepełnosprawnościami).

Wartość projektu / dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 198 800,00 zł

Okres realizacji: od 01.10.2020 do 29.07.2022

Nazwa Beneficjenta:

Eduexpert Sp. z o.o. – Partner Wiodący
CONTENTPLUS.PL SP. Z O.O. – Partner

„Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny”

UE

Zestawy narzędzi edukacyjnych, scenariuszy lekcji i zajęć do przedmiotów przyrodniczych

Tytuł projektu: „Tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych, scenariuszy lekcji i zajęć dla obszaru IV: Przedmioty przyrodnicze”

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty

Celem głównym projektu jest stworzenie w okresie od 01.12.2020 do 28.02.2023, 9 zestawów narzędzi edukacyjnych do przedmiotów przyrodniczych z biologii dla II etapu edukacyjnego, chemii dla II etapu edukacyjnego, WF dla II etapu edukacyjnego, geografii i przyrody dla II etapu edukacyjnego, EDB dla II i III etapu edukacyjnego (poziom podstawowy), geografii (poziom podstawowy) i podstaw przedsiębiorczości (poziom rozszerzony) dla III etapu edukacyjnego, biologii dla III etapu edukacyjnego (poziom podstawowy i rozszerzony), chemii dla III etapu edukacyjnego (poziom podstawowy i rozszerzony) i WF dla III etapu edukacyjnego (poziom podstawowy i rozszerzony) – Obszar IV.

Główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu:

 1. Opracowanie, weryfikacja, korekta i zatwierdzenie programów nauczania i poradników metodycznych wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych,
 2. Opracowanie, weryfikacja, korekta i zatwierdzenie scenariuszy interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych,
 3. Opracowanie, weryfikacja, korekta i zatwierdzenie narzędzi pomiaru dydaktycznego i narzędzi do ewaluacji kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych.

Grupa docelowa:

 • Pracownicy systemu oświaty,
 • Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,
 • Szkoły i placówki oświatowe,
 • Kuratoria oświaty,
 • Inne jednostki realizujące nadzór pedagogiczny,
 • Uczniowie (w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z niepełnosprawnościami).

Wartość projektu / dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 619 640,00 zł

Okres realizacji: od 01.12.2020 do 28.02.2023

Nazwa Beneficjenta:

Eduexpert Sp. z o.o. – Partner Wiodący
CONTENTPLUS.PL SP. Z O.O. – Partner

„Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny”

UE

Zestawy narzędzi edukacyjnych, scenariuszy lekcji i zajęć do przedmiotów matematycznych

Tytuł projektu: „Tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych, scenariuszy lekcji i zajęć dla obszaru III: Przedmioty matematyczne”

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty

Celem głównym projektu jest stworzenie w okresie od od 01.11.2020 do 28.02.2023, 8 zestawów narzędzi edukacyjnych do przedmiotów matematycznych – Obszar III.

Główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu:

 1. Opracowanie, weryfikacja, korekta i zatwierdzenie programów nauczania i poradników metodycznych wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych,
 2. Opracowanie, weryfikacja, korekta i zatwierdzenie scenariuszy interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych,
 3. Opracowanie, weryfikacja, korekta i zatwierdzenie narzędzi pomiaru dydaktycznego i narzędzi do ewaluacji kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych.

Grupa docelowa:

 • Pracownicy systemu oświaty,
 • Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,
 • Szkoły i placówki oświatowe,
 • Kuratoria oświaty,
 • Inne jednostki realizujące nadzór pedagogiczny,
 • Uczniowie (w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z niepełnosprawnościami).

Wartość projektu / dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 439 340,00 zł

Okres realizacji: od 01.11.2020 do 28.02.2023

Nazwa Beneficjenta:

Eduexpert Sp. z o.o. – Partner Wiodący
CONTENTPLUS.PL SP. Z O.O. – Partner

„Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny”

UE

Zestawy narzędzi edukacyjnych, scenariuszy lekcji i zajęć do przedmiotów humanistycznych i artystycznych

Tytuł projektu: „Tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych, scenariuszy lekcji i zajęć dla obszaru II: Przedmioty humanistyczne i artystyczne”

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty

Celem głównym projektu jest stworzenie w okresie od 01.11.2020 do 28.02.2023, 10 zestawów narzędzi edukacyjnych do przedmiotów humanistycznych i artystycznych – Obszar II.

Główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu:

 1. Opracowanie, weryfikacja, korekta i zatwierdzenie programów nauczania i poradników metodycznych wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych,
 2. Opracowanie, weryfikacja, korekta i zatwierdzenie scenariuszy interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych,
 3. Opracowanie, weryfikacja, korekta i zatwierdzenie narzędzi pomiaru dydaktycznego i narzędzi do ewaluacji kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych.

Grupa docelowa:

 • Pracownicy systemu oświaty,
 • Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,
 • Szkoły i placówki oświatowe,
 • Kuratoria oświaty,
 • Inne jednostki realizujące nadzór pedagogiczny,
 • Uczniowie (w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z niepełnosprawnościami).

Wartość projektu / dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 787 940,00 zł

Okres realizacji: od 01.11.2020 do 30.04.2022

Nazwa Beneficjenta:

Eduexpert Sp. z o.o. – Partner Wiodący
CONTENTPLUS.PL SP. Z O.O. – Partner

„Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny”

UE

Zestawy narzędzi edukacyjnych, scenariuszy lekcji i zajęć w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej wraz z językami obcymi

Tytuł projektu: „Tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych, scenariuszy lekcji i zajęć dla obszaru I: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna wraz z językami obcymi”

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty

Celem głównym projektu jest stworzenie w okresie od 01.10.2020 do 29.08.2022, 8 zestawów narzędzi edukacyjnych do wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej wraz z językami obcymi: j. angielskim, j. niemieckim, j. francuskim, j. włoskim, j. hiszpańskim i j. rosyjskim, a także opracowanie programów nauczania do języków obcych nowożytnych: j. włoskiego, j. hiszpańskiego i j. rosyjskiego – Obszar I.

Główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu:

 1. Opracowanie, weryfikacja, korekta i zatwierdzenie programów nauczania i poradników
  metodycznych wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych,
 2. Opracowanie, weryfikacja, korekta i zatwierdzenie scenariuszy interdyscyplinarnych
  projektów edukacyjnych wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych,
 3. Opracowanie, weryfikacja, korekta i zatwierdzenie narzędzi pomiaru dydaktycznego i
  narzędzi do ewaluacji kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych wchodzących w
  skład zestawów narzędzi edukacyjnych.

Grupa docelowa:

 • Pracownicy systemu oświaty,
 • Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,
 • Szkoły i placówki oświatowe,
 • Kuratoria oświaty,
 • Inne jednostki realizujące nadzór pedagogiczny,
 • Uczniowie (w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z niepełnosprawnościami).

Wartość projektu / dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 551 840,00 zł

Okres realizacji: od 01.11.2020 do 29.09.2022

Nazwa Beneficjenta:

Eduexpert Sp. z o.o. – Partner Wiodący
CONTENTPLUS.PL SP. Z O.O. – Partner

„Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny”

UE

Program edukacyjny - Od grosika do złotówki

EOG
Od grosika do złotówki – program edukacyjny z multimedialnym pakietem dydaktycznym dla pierwszego etapu kształcenia szkoły podstawowej” korzysta z dofinansowania o wartości 106 042,50 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest zwiększenie skuteczności i dostępności edukacji w zakresie przedsiębiorczości w szkole podstawowej oraz podniesienie kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej poprzez dostarczenie im innowacyjnych narzędzi dydaktycznych.

E-materiały dydaktyczne do matematyki

Tytuł projektu: “Stworzenie wysokiej jakości E-materiałów dydaktycznych do matematyki (1250 e-materiałów) dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum” nr umowy o dofinansowanie UDA-POWER.02.10.00-00-6033/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie I.2: Wysoka jakość systemu oświaty

Celem głównym projektu jest stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych z matematyki dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, dostosowanych dla uczniów /uczennic niepełnosprawnych (osób niewidzących i niedowidzących, słabosłyszących i niesłyszących) zwiększających wykorzystanie przez szkoły i placówki zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Wartość projektu / dofinansowanie z Unii Europejskiej: 8 736 660,90 zł

Okres realizacji: od 2019-01-01 do 2020-08-31

Nazwa Beneficjenta:

GroMar Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi – Partner Wiodący
Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi – Partner
CONTENTPLUS PL Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu – Partner 2
ASENTIA Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie – Partner 3
OCTOPUSVR Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi – Partner
DOUBLE DARE Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi – Partner 5

UE

E-materiały dydaktyczne do chemii

Tytuł projektu: “Stworzenie wysokiej jakości E-materiałów dydaktycznych do chemii (950 e-materiałów) dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum” nr umowy o dofinansowanie UDA-POWER.02.10.00-00-6045/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie I.2: Wysoka jakość systemu oświaty

Celem głównym projektu jest zwiększenie ilości ogólnodostępnych e-materiałów edukacyjnych, pozwalających na rozwój wśród uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, jak również zastosowanie nauczania eksperymentalnego w ramach przedmiotu chemia, poprzez wytworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych umożliwiających zwiększenie wykorzystania przez szkoły i placówki zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego.

Wartość projektu / dofinansowanie z Unii Europejskiej: 6 646 270,40 zł

Okres realizacji: od 2019-01-01 do 2020-08-31

Nazwa Beneficjenta:

GroMar Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi – Partner Wiodący
Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi – Partner
CONTENTPLUS PL Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu – Partner 2
ASENTIA Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie – Partner 3
OCTOPUSVR Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi – Partner 4

UE

E-materiały dydaktyczne do informatyki

Tytuł projektu: “Stworzenie wysokiej jakości E-materiałów dydaktycznych do informatyki (950 e-materiałów) dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum” nr umowy o dofinansowanie UDA-POWER.02.10.00-00-6034/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie I.2: Wysoka jakość systemu oświaty

Celem głównym projektu jest zwiększenie ilości ogólnodostępnych e-materiałów edukacyjnych, pozwalających na rozwój wśród uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, jak również zastosowanie nauczania eksperymentalnego w ramach przedmiotu informatyka, poprzez wytworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych umożliwiających zwiększenie wykorzystania przez szkoły i placówki zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego.

Wartość projektu / dofinansowanie z Unii Europejskiej: 6 638 061,10 zł

Okres realizacji: od 2019-01-01 do 2020-08-31

Nazwa Beneficjenta:

GroMar Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi – Partner Wiodący
Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi – Partner
CONTENTPLUS PL Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu – Partner 2
ASENTIA Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie – Partner 3
OCTOPUSVR Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi – Partner 4
DOUBLE DARE Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi – Partner 5

UE

E-materiały dydaktyczne do historii

Tytuł projektu: “Opracowanie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do przedmiotu historia w zakresie rozszerzonym dla szkół kończących się egzaminem maturalnym” nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6027/18-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty

Celem głównym projektu jest opracowanie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych z historii dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, dostosowanych do uczniów/ uczennic niepełnosprawnych (osób niewidzących i niedowidzących, słabosłyszących i niesłyszących) zwiększających wykorzystanie przez szkoły i placówki zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Wartość projektu / dofinansowanie: 6 787 110,00 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich: 5 720 176, 31 PLN

Okres realizacji: od 2019-01-01 do 2021-06-30

Nazwa Beneficjenta:

CONTENTPLUS PL Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
SZUT SZUT STUDIO PAULINA MERGNER-DEMBIŃSKA – Partner

UE